INFO: Ładowanie...

 • www.antoni.lublin.pl - nowa strona internetowa parafii

 

CZYM JEST RÓŻANIEC

 

Odmawiając Różaniec, rozważamy z Maryją wydarzenia z Ewangelii. Nie tylko rozważamy postawę Jezusa i Maryi, ale staramy się naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa, odmawiana z wiarą, zaważała na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami, Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Modlitwa różańcowa jest modlitwą miłości, co ładnie charakteryzuje wiersz Zofii Bogdanowiczowej.

 

Nie mogę Ci kwiatów posłać

Na dzień Twego święta,

Niepokalana, Wniebowzięta.

I Anielska, i Bolesna, i Radosna.

Nie mogę Ci wysłać listu serdecznego

Ani depeszą dać znać,

Że pamiętam, że myślę dnia każdego,

Że przy Tobie chcę trwać.

 

Ale mogę zmówić Różaniec,

A to jest bukiet róż,

Który może Ci wręczy Posłaniec:

Mój Anioł Stróż.

Ale mogę zmówić Różaniec,

A to jest list pisany maczkiem:

Z pocałunkiem na krzyżyku,

Jak z pocztowym znaczkiem.

 

List, w którym opisuję Ci wszystko,

Do ostatniego ziarnka,

Do ostatniej kropki nad i.

 

A to jest i depesza –

Klękam z tym nadawczym aparatem

W rękach i wystukuję

Klawiszami ziarenek na taśmie

Niebiańskiej wieczności,

Wciąż te same słowa miłości:

Ave Maria – gratia plena…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYWY RÓŻANIEC W PARAFII ŚW. ANTONIEGO

W naszej parafii istnieje 37 Róż Różańcowych. Są dwie Róże rodziców modlących się za dzieci. W co drugą sobotę miesiąca na zmianę z Legionem Maryi przewodniczymy w modlitwie podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Modlitwą Margaretka obejmujemy codziennie 40 kapłanów. Modlimy się za 1 kardynała, 3 arcybiskupów i 2 biskupów. Margaretka to prośba o modlitwę za kapłanów Matki Bożej Królowej Pokoju z Medjugorie.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.30 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja, modlitwa, konferencja duchowa oraz zmiana tajemnic różańcowych.

Modlitwą obejmujemy w patronacie misyjnym 80 misjonarzy.

 

WYKAZ RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

1               Św. Anny

2               Św. Urszuli Ledóchowskiej

3               Św. Rodziny

4               MB Fatimskiej

5               Adoracji Najświętszego Sakramentu (należą kapłani, siostry zakonne i kilka osób świeckich)

6               MB Nieustającej Pomocy

7               MB Licheńskiej

8              Św. Bernadetty

9               Św. Agnieszki

10             Św. Marii Magdaleny

11             Św. Faustyny

12             Św. Zofii

13             Św. Agaty

14             Św. Małgorzaty Alacoque

15             MB Płaczącej Katedralnej

16             Św. Jadwigi Królowej

17             Królowej Różańca Świętego

18             Św. Bożej Rodzicielki

19             Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

20            Św. Katarzyny

21             Św. Cecylii

22            Bł. Karoliny Kózkówny

23            Św. Barbary

24            Najświętszego Zbawiciela

25             Św. Brygidy Szwedzkiej

26            Św. Teresy z Avila

27             Św. Kingi

28            Św. Weroniki

29            Niepokalanego Poczęcia NMP

Róże męskie

30            Św. Józefa

31             Św. Jana Chrzciciela

32            Św. Stanisława

33            Św. Antoniego

34            Św. Wojciecha

35             Bł. Jana Pawła II (należą rodziny)

36            Św. Dominika Savio (Służba Liturgiczna Ołtarza)

37             Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (młodzież)

ZAPRASZAMY

Żywy Różaniec jest otwarty na nowych członków. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych pragnących modlić się we wspólnocie! Moc wspólnej modlitwy różańcowej jest ogromna! Najlepiej ilustruje to przykład zwykłej miotły zrobionej z gałązek. Pojedynczą gałązkę łatwo jest złamać, natomiast całą miotłę trudno.

Można zapisywać się w kancelarii lub u p. zelatorek. Zapraszamy w pierwszą niedzielę każdego miesiąca na Mszę św. o 12.30., po której jest zmiana tajemnic różańcowych.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 1. Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
 2. Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
 3. Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
 4. Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

 1. Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego.
 2. Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic.
 3. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła.
 4. Rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary.
 6. Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła).
 7. Kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca.
 8. Osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

 

PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

 1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

1)   przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;

2)  uroczystości Narodzenia Pańskiego;

3)  uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;

4)  uroczystości Zwiastowania Pańskiego;

5)   uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

6)  wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;

7)    uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;

8)  święta Ofiarowania Pańskiego.

 

 1. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
 2. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
 3. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

 

Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.

 

ODPUST

(Por. KPK, kan. 992-997; Indulgentiarum Doctrina, Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. I, z. 2; Enchiridion indulgentiarum (wyd. 4, lipiec1999), Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. IX, z. 3)

 

 1. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych określonych warunków - przy pomocy Kościoła, który jako służebnica odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i Świętych. Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).
 2. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub w całości. Odpust cząstkowy jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Mianowicie zyskującemu odpust Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary doczesnej, ile on sam jej otrzymuje przez wykonanie dobrej czynności. Stąd tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.
 3. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cząstkowe jak i zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
 4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone.
 5. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech następujących warunków: 1) spowiedź sakramentalna, 2) Komunia eucharystyczna, 3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 6. Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
 7. Wypada, by Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
 8. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.
 9. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz "Ojcze nasz" i "Zdrowaś". Pozostawia się wiernym swobodę wyboru jakiejkolwiek modlitwy zgodnie z ich pobożnością.
 10. Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem wymagane jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, to można go dokonać od południa dnia poprzedzającego, aż do północy kończącej dzień oznaczony.
 11. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny wypełniając warunki określone w punkcie 5 i następujące dzieła obdarzone odpustem:

1.       Adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół godziny.

2.      Pobożne przyjęcie - choćby tylko przez radio - Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i Światu.

3.      Nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą - choćby tylko w myśli - za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące).

4.      Pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzyża.

5.      Udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej przez trzy dni.

6.      Publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego,

7.      Publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla,

8.     W uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła, każdy kto pobożnie używa przedmiotu religijnego (krzyża, różańca, szkaplerza, medalika) poświęconego przez Papieża lub Biskupa i w tym dniu odmówi Wyznanie Wiary,

9.      Wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i udział w uroczystym ich zakończeniu,

10.  przystąpienie po raz pierwszy do Komunii św. lub udział w takiej pobożnej ceremonii,

11.   Odprawienie pierwszej Mszy św. lub pobożne uczestnictwo w niej,

12.  Odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (należy odmówić przynajmniej jedną część, jednakże pięć dziesiątek w sposób ciągły, z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice winne być zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu prywatnym wystarczy, że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic);

13.  Odnowienie przez kapłana w 25-, 50-, 60-lecie święceń kapłańskich postanowienia wiernego wypełniania obowiązków swojego powołania, uczestniczenie w Mszy św. jubileuszowej,

14.  Czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny,

15.   Nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę",

16.  Odmówienie w sposób uroczysty hymnu "Przed tak wielkim Sakramentem" w Wielki Czwartek,

17.   Odmówienie tego samego hymnu w uroczystość Bożego Ciała,

18.  Publiczne odmówienie hymnu "Ciebie Boże wielbimy" w ostatnim dniu roku,

19.  Publiczne odmówienie hymnu "Przybądź Duchu" w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego,

20.Pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed stacjami prawnie erygowanymi, połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego),

21.  Pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę",

22.Pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę",

23.Pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę" (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),

24.Pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w święta Założyciela i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę",

25.  Udział w czynności świętej, której przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji pasterskiej,

26.Odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu,

27.  Pobożne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę" w: święto tytułu, jakiekolwiek święto nakazane, raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego,

28.Udział w świętych czynnościach sprawowanych w kościołach stacyjnych w Rzymie w określonych dniach roku zaznaczonych w Mszale Rzymskim,

29.W momencie śmierci, o ile wierny miał za życia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku wymieniony warunek zastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego), dla uzyskania tego odpustu chwalebną rzeczą jest posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem.

 

Pełen wykaz odpustów cząstkowych (70), znajduje się w "Wykazie odpustów", Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. IX, z. 3, Warszawa 1978.

 

Główne zelatorki – Alfreda Tudruj i Urszula Swatowska